Timetable

                     MONDAY    TUESDAY    WEDNESDAY    THURSDAY     FRIDAY    SATURDAY

6.30 am.         Tacfit                                    Tacfit                                       Tacfit

7.30 am.         Tacfit                                  Mobility                                    Tacfit

10 am                                                                                                                            Mobility

10.30 am       Mobility                                                                               Mobility

11.30 am.       Tacfit                                   Tacfit                                        Tacfit

6 pm                                                                                   Kettlebells